Rozdział III

OGÓLNE ZGROMADZENIE ZBORU

§ 10

Ogólne Zgromadzenie Zboru jest najwyższym - prawodawczym i kontrolnym - organem parafii.

§ 11

Ogólne Zgromadzenie Zboru tworzy ogół członków parafii posiadających czynne prawo wyborcze.

Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestników, jeśli zostało ogłoszone we właściwym trybie, określonym w niniejszym regulaminie.

§ 12

1. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Zboru należy w szczególności:

a) planowanie pracy parafii oraz nadzorowanie administracji, w tym działalności gospodarczej i finansowej,
b) wybór proboszcza, prezesa i członków Kolegium Kościelnego, komisji rewizyjnej, delegatów na Synod oraz zgłaszanie kandydatów na biskupa, na członków Konsystorza i do wszystkich innych wybieralnych organów Kościoła,
c) uchwalanie Regulaminu parafii lub jego zmian,
d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Kolegium Kościelnego i sprawozdań komisji rewizyjnej oraz udzielanie Kolegium Kościelnemu absolutorium,
e) uchwalanie budżetu parafii i ustalanie wysokości składek parafialnych,
f) zajmowanie stanowiska w sprawach ogólnokościelnych, w tym uchwalanie wniosków na Synod.

2. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Zboru w sprawach:

a) nabywania, sprzedaży oraz obciążania własności nieruchomej parafii, oddawania w dzierżawę lub najem na czas dłuższy niż 3 lata,
b) zaciągania przez parafię pożyczek, jeżeli nie znajdują one pokrycia w stałych przychodach,
c) zbywania ruchomości przedstawiających wartość historyczną, naukową lub artystyczną,

wymagają zatwierdzenia przez Konsystorz.
Zatwierdzenia wymagają także te uchwały, których realizacja przekracza możliwości finansowe parafii (zgodnie z art. 21 p.3 Prawa wewnętrznego).

§ 13

1. Ogólne Zgromadzenie Zboru zbiera się co najmniej 2 razy w roku na zebraniu zwyczajnym, a w razie potrzeby na zebraniu nadzwyczajnym.
2. Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Kolegium Kościelne.
3. Zebranie nadzwyczajne może być zwołane: z inicjatywy własnej Kolegium Kościelnego, z inicjatywy komisji rewizyjnej, na wniosek pisemny Konsystorza lub na wniosek pisemny co najmniej 10 członków zboru.

§ 14

1.Zawiadomienie o zebraniu powinno być ogłoszone podczas 3 kolejnych nabożeństw niedzielnych i przekazane korespondencyjnie w formie pisemnej wszystkim członkom parafii na 3 tygodnie przed zebraniem. Osoby, które chcą otrzymywać zawiadomienie droga elektroniczną zamiast pocztą tradycyjną, zgłaszają pisemnie ten fakt w kancelarii parafii wraz z podaniem adresu e-mail. Powiadomienie drogą elektroniczną jest równoznaczne z powiadomieniem skutecznym.
2. Zawiadomienie o zwołaniu Ogólnego Zgromadzenia Zboru powinno zawierać następujące informacje:

a) datę zebrania, godzinę rozpoczęcia oraz miejsce obrad,
b) proponowany porządek obrad oraz treść uchwał zgłaszanych przez Kolegium Kościelne,
c) określenie terminu zgłaszania przez członków parafii do Kolegium Kościelnego uzupełnień porządku zebrania oraz wniosków na Ogólne Zgromadzenie Zboru,
d) określenie terminu zgłaszania przez członków parafii do Kolegium Kościelnego kandydatów do wszystkich wybieralnych organów Kościoła, jeżeli w porządku obrad znajduje się ich wybór.

3. Przygotowanie nadzwyczajnego zebrania odbywa się według tego samego trybu, co przygotowanie zebrania zwyczajnego.
4. Kolegium Kościelne zawiadamia Konsystorz o terminie Ogólnego Zgromadzenia Zboru najpóźniej na 21 dni przed terminem zebrania.
5. Porządek obrad zwyczajnego zebrania powinien obejmować:

a) przyjęcie protokołu poprzedniego Ogólnego Zgromadzenia Zboru,
b) sprawozdanie Kolegium Kościelnego i/lub sprawozdanie proboszcza (administratora) parafii z życia religijnego oraz sprawozdania agend parafii,
c) sprawozdanie finansowe, preliminarz budżetowy (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu), jeśli zebranie zwołane jest po zakończeniu roku finansowego,
d) sprawozdanie komisji rewizyjnej - co najmniej raz w roku,
e) dyskusję nad sprawozdaniami,
f) zatwierdzenie sprawozdań,
g) uchwalenie preliminarza budżetowego,
h) udzielenie Kolegium Kościelnemu absolutorium po przedstawieniu sprawozdania finansowego,
i) inne sprawy należące do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Zboru, w których zachodzi potrzeba zasięgnięcia opinii lub powzięcia uchwał.

6. Wszystkie sprawozdania muszą mieć formę pisemną i być udostępnione członkom parafii przynajmniej 7 dni przed zebraniem.
7. Przy wejściu na salę obrad członkowie zgromadzenia podpisują listę obecności i otrzymują mandat. Osobną listę obecności podpisują członkowie parafii nieposiadający czynnego prawa wyborczego oraz goście zaproszeni przez prezesa Kolegium Kościelnego.

§ 15

1. Otwarcia Ogólnego Zgromadzenia Zboru dokonuje prezes Kolegium Kościelnego, po czym przewodniczenie obejmuje przewodniczący bądź jego zastępca, obaj wybrani na poprzednim zebraniu. Kandydata na przewodniczącego następnego zgromadzenia zgłasza Kolegium Kościelne. Dodatkowi kandydaci mogą być zgłoszeni przez członków zgromadzenia. Przewodniczącym zgromadzenia nie może być członek Kolegium Kościelnego ani osoba kandydująca do wybieranych na tym zebraniu gremiów kościelnych.
2. Przewodniczący zgromadzenia prowadzi obrady, w tym:

a) powołuje sekretarza zgromadzenia,
b) stwierdza i ogłasza liczbę członków zgromadzenia na podstawie listy obecności,
c) powołuje, w razie potrzeby, komisję skrutacyjną w składzie od 3 do 5 osób; członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być osoby jednocześnie kandydujące w wyborach,
d) odczytuje i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad z ewentualnymi poprawkami wniesionymi przez członków zgromadzenia,
e) rozstrzyga w czasie obrad wątpliwości regulaminowe.

§ 16

1. Obrady Ogólnego Zgromadzenia Zboru są jawne i protokołowane. Przewodniczący zgromadzenia na wniosek członka zgromadzenia poddaje pod głosowanie utajnienie części lub całości obrad. Na zakończenie części utajnionej Ogólne Zgromadzenie Zboru podejmuje decyzję o treści protokołu dotyczącej utajnionych obrad.
2. Przewodniczący zgromadzenia, zarządzając głosowanie, podaje do wiadomości jego treść oraz tryb.
3. Głosowanie jest bezpośrednie, jawne, chyba że tajności głosowania zażąda co najmniej trzech członków zgromadzenia lub gdy przedmiotem głosowania są wybory.
4. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kartek, zaś głosowanie jawne przez podniesienie mandatu.
5. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Zboru zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli regulamin niniejszy nie stanowi inaczej.
6. Przewodniczący zgromadzenia bierze udział w głosowaniu tajnym, a w głosowaniu jawnym decyduje w razie równości głosów.
7. Przy wpisywaniu uchwał do protokołu należy podać liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

§ 17

1. Protokół Ogólnego Zgromadzenia Zboru powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.
2. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Zboru podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia powinny być przesłane do Konsystorza w ciągu jednego miesiąca od daty zebrania.
3. Protokół powinien być udostępniony na żądanie każdemu członkowi parafii do wglądu w kancelarii nie później niż na miesiąc przed kolejnym zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniem Zboru. Wyciąg uchwał Ogólnego Zgromadzenia Zboru powinien być sporządzony w ciągu tygodnia po zakończeniu zebrania.

§ 18

Oddzielnie przeprowadza się wybory na:

a) proboszcza parafii,
b) prezesa Kolegium Kościelnego,
c) członków Kolegium Kościelnego,
d) członków komisji rewizyjnej,
e) delegatów na Synod,
f) członków innych organów parafii,
g) kandydatów na prezesa i radców świeckich Konsystorza oraz kandydatów na biskupa,
h) kandydatów do innych gremiów kościelnych.

§ 19

1. Listę kandydatów na proboszcza parafii tworzy Kolegium Kościelne na podstawie własnych zgłoszeń kandydatów i uzgodnionych z kandydatem zgłoszeń przez członków parafii. Lista zostaje zamknięta i podana do wiadomości zboru najpóźniej na 6 tygodni przed terminem wyborów.
2. Listy kandydatów na prezesa i członków Kolegium Kościelnego, członków komisji rewizyjnej, delegatów na Synod oraz kandydatów do innych agend kościelnych przygotowuje Kolegium Kościelne na podstawie uzgodnionych kandydatur zgłoszonych przed lub na Zgromadzeniu Ogólnym Zboru przez członków parafii posiadających czynne prawo wyborcze.
3. Listy kandydatów wymienionych w § 19 p. 2 zgłoszonych przez Kolegium Kościelne i zgłoszonych przed Zgromadzeniem Ogólnym Zboru przez członków parafii powinny być ogłoszone najpóźniej na 15 dni przed terminem wyborów.
4. Wybierane są tylko osoby, które uprzednio pisemnie lub na zebraniu - do protokołu - wyraziły zgodę na kandydowanie.
5. Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący zgromadzenia ogłasza zamknięcie listy kandydatów.

§ 20

1. Kandydatem na proboszcza może być jedynie duchowny, który złożył II egzamin konsystorski, zgodnie z art. 55 Prawa wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Kandydata na proboszcza obowiązuje wygłoszenie kazania w kościele podczas nabożeństwa niedzielnego.
3. Kandydat na proboszcza musi przed wyborami zostać zaprezentowany zborowi w formie ustalonej podczas spotkania z Kolegium Kościelnym.

§ 21

Przy wyborach do Kolegium Kościelnego w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie na prezesa Kolegium Kościelnego. Po dokonaniu wyboru prezesa pozostali kandydaci na prezesa mogą być wpisani na listę kandydatów na członków Kolegium Kościelnego.

§ 22

1. Wybory przeprowadza przewodniczący zgromadzenia przy pomocy komisji skrutacyjnej.
2. Komisja skrutacyjna przyjmuje kartę do głosowania bezpośrednio od wyborcy.
3. Komisja skrutacyjna oblicza liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
4. Komisja skrutacyjna sporządza ze swoich czynności protokół, do którego załącza oddane karty do głosowania.
5. Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej przewodniczący zgromadzenia ustala wyniki wyborów.

§ 23

1. Wyborów dokonuje się za pomocą specjalnie oznaczonych kart do głosowania. Wszystkie karty w danym głosowaniu muszą być jednakowe.
2. Na karcie do głosowania podane są: przedmiot głosowania, data głosowania, liczba miejsc mandatowych, imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
3. Głosujący powinien na karcie do głosowania skreślić nazwiska osób, na które nie chce głosować.
4. Głos uważa się za nieważny, jeśli liczba nieskreślonych nazwisk na karcie do głosowania jest większa od liczby miejsc mandatowych lub samowolnie zostały na niej dopisane nazwiska.

§ 24

1. W wyborach proboszcza parafii oraz w wyborach prezesa Kolegium Kościelnego wybrany zostaje kandydat, który otrzyma ponad połowę liczby ważnych głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zgromadzenia z głosem stanowiącym.
2. W wypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów, do której dopuszczeni są dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej turze.
3. W wyborach, o których mowa w § 18 ppkt. c, d, e, f, kandydaci, w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc mandatowych, którzy otrzymali największą liczbę głosów, zostają wybrani do odpowiednich gremiów. Wybór jest ważny niezależnie od liczby otrzymanych głosów. Na zastępców zostają wybrani kolejni kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 50% głosów oddanych na osobę zajmującą ostatnie miejsce mandatowe.